Tag: אלי עמיר

את החיים אנחנו כותבים ישר על נקי. אין טיוטות. אין אפשרות לחזור ולשפר

. הסופר אלי עמיר. . והנה סיפור שמנסה לבדוק את הגבולות בנושא הזה: . עושה שלום במרומיו / יבשם עזגד . .