חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 11), תשע"א–2011. המקרה של מועמר קדאפי

.
פרסום הסרטון והתמונות של קדאפי המוכה והחבול, ולאחר מכן של גופתו העירומה למחצה מהווים עבירה
לכאורה על חוק הגנת הפרטיות, וליתר דיוק, על תיקון מספר 11 לחוק זה, פרי יוזמתם של חברי הכנסת אורי
מקלב ומשה גפני מיהדות התורה, שהתקבל ואושר בכנסת ב-30 במארס השנה (2011).
.
העובדה שקדאפי הוא קדאפי, ושאין מי שיתבע בשמו (הפרת חוק הגנת הפרטיות היא עוולה אזרחית), אינה
מעלה ואינה מורידה. החוק חל עלינו, ללא קשר לזהותו של הנפגע. אם הכתבת המצרית שריאיינה את גלעד
שליט היא "הכתבת המתעללת", איך עלינו לראות את ההחלטות על שידור סרטוני קדאפי והדפסת
תמונותיו ברגעיו האחרונים?
.
הנה התיקון לחוק, הכלול כיום בספר החוקים של מדינת ישראל:
.
תיקון סעיף 2:
.
בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, אחרי פסקה (4) (פרסומים
אסורים י"ע) יבוא:
.
"(4א) פרסום תצלומו של נפגע ברבים שצולם בזמן הפגיעה או סמוך לאחריה באופן שניתן לזהותו ובנסיבות
שבהן עלול הפרסום להביאו במבוכה, למעט פרסום תצלום בלא השהיות בין רגע הצילום לרגע השידור בפועל
שאינו חורג מהסביר באותן נסיבות; לעניין זה, "נפגע" – מי שסבל מפגיעה גופנית או נפשית עקב אירוע
פתאומי ושפגיעתו ניכרת לעין;".
.
הוספת סעיף 2א. אחרי סעיף 2 לחוק העיקר, יבוא:
2א.(א) לעניין חוק זה רואים כפגיעה בפרטיות גם פרסום ברבים של תצלום גופת אדם גלויה באופן שניתן לזהותה,
אלא אם כן התקיים אחד מאלה:
.
(1) אותו אדם הסכים בחייו לפגיעה כאמור;
(2) חלפו 15 שנים ממועד פטירתו של אותו אדם.
.
התקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשע"א (30 במרס 2011);
הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 358,
מיום כ"ז בטבת התשע"א (3 בינואר 2011), עמ' 36.
ס"ח התשמ"א, עמ' 128; התשס"ט, עמ' 114.

כתיבת תגובה

Your email address will not be published.