Tag: חקר חומרים

חיפושיות הקרח של אלסקה ומלחמתן בקיפאון. איך הן מנצחות?

. באיזורים קרים, ממלאים המכונאים את מערכות הקירור של המכוניות בנוזלים שאינם קופאים בטמפרטורות שבהן מים הופכים לגבישי קרח. מסיבות דומות, בעלי-חיים באיזורים קרים חייבים למצוא דרכים להימנע מקפיאת הנוזלים שבתאים החיים המרכיבים את גופם. קפיאה כזאת עלולה לבלום את תהליכי החיים, ולמעשה, הגבישים הקפואים עלולים אפילו לפלח ולקרוע את קרומי התאים, דבר שמשמעותו היא …

המשיכו בקריאה